Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Phnom Penh, Campuchia

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Phnom Penh, Campuchia

  • Địa chỉ: Số 1, Đường 96, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Campuchia
  • Điện thoại: +855 23 728 000
  • Fax: +855 23 728-600
  • Trang web: https://kh.usembassy.gov/

Mạng xã hội:

  • Facebook: https://www.facebook.com/us.embassy.phnom.penh/
  • Twitter: http://twitter.com/USEmbPhnomPenh

Google của Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, Campuchia