Nhãn: Lãnh sự quán Tây Ban Nha

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Sydney, Úc

Consulat chung của Tây Ban Nha tại Sydney, Địa chỉ Úc: Cấp độ 24, St. Martins Tháp, 31 Phố chợ, New South Wales 2000, Úc Thành phố: Điện thoại Sydney: (+61) 2 9261 2433, 9261 2443 & 9261 1321. Số fax: (+61) 2 9283 1695 E-mail: [email protected] Giờ làm việc: Môn, Tuệ, Thu, Fri: 09.00-14.00 Thứ Tư: 09.00-16.00

Đọc thêm