Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Halifax, Canada

  • Địa chỉ: Tháp McInnes Cooper, Tháp Purdy's Wharf 2, 1969 Upper Water St #904, Halifax, NS B3J 3R7, Canada
  • Tỉnh: Nova Scotia
  • Điện thoại: +1 902-429-2480
  • Fax: +1 902-423-6861
  • E-mail: [email protected]
  • Trang web: https://ca.usembassy.gov/embassy-consulates/halifax/
  • Thời gian làm việc: 08:30AM – 17:00PM (Thứ Hai – Thứ Sáu)

Mạng xã hội:

  • Twitter: https://twitter.com/usconshalifax
  • Facebook: https://www.facebook.com/usconsulatehalifax/

Bản đồ Google Lãnh sự quán Mỹ ở Halifax, Canada