Lào hoặc Đại sứ quán Lào tại Canberra, Australia

Đại sứ quán Lào tại Canberra, Úc Địa chỉ: 1 Dalmas Crescent O'Malley, Canberra ACT 2606, Úc Thành phố: Điện thoại Canberra: (+61-2) 62864595, 62864535, 62866933 Số fax: (+61 6) 290-1910 Website: http://www.laosembassy.net Email: [email protected] Office Hours: thứ hai – Thứ sáu (trừ ngày nghỉ lễ) 9.00 là. – 12.00 giờ chiều. 1.00 giờ chiều. – 4.00 giờ chiều.

Đọc thêm